top of page

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van “Laura Quint Dressage BV"

 

Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door “Laura Quint Dressage BV" worden aangegaan, behoudens afwijkingen van deze voorwaarden, die door "Laura Quint Dressage BV" uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

1.2 Overeenkomsten worden in beginsel aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de overeenkomst naar haar aard van tijdelijke duur is.

1.3 Betreding van het terrein van "Laura Quint Dressage BV", gebruik maken van de faciliteiten, afname van diensten alsmede deelname aan instructie geschiedt uitsluitend op eigen risico.

1.4 Tijdens het paardrijden is het niet dragen van een veiligheidscap op eigen risico.

1.5 Paarden die het terrein van "Laura Quint Dressage BV" betreden dienen te zijn gevaccineerd volgens de daarvoor geldende regels van de Koninklijke Nederlands Hippische Sportfederatie (KNHS). Mocht een in training/stalling gegeven paard niet correct zijn gevaccineerd dan zal “Laura Quint Dressage BV" het paard laten vaccineren incl. bijbehorende basisenting. Kosten hiervan zullen worden doorberekend aan de opdrachtgever.

 

Prijzen:

2.1 "Laura Quint Dressage BV" hanteert prijzen die afhankelijk zijn van de diensten die de opdrachtgever van "Laura Quint Dressage BV" wenst te betrekken. De prijzen staan vermeld op de op te vragen prijslijst van "Laura Quint Dressage BV". Indien anders overeengekomen staat dit op de overeenkomst welke bij ingang van de door "Laura Quint Dressage BV" te leveren dienst is ondertekend en overhandigd.

2.2 Prijzen op de prijslijst zijn altijd beperkt tot de daar beschreven dienst. Bijkomende kosten als veterinaire zorg, hoefsmid, ontwormen, startkaarten, startcoupons, startgelden, vervoer en stalling e.d. op concoursen zijn nooit bij de prijs inbegrepen en worden apart aan de opdrachtgever gefactureerd.

2.3 "Laura Quint Dressage BV" heeft het recht om de prijzen te verhogen en de prijslijst aan te passen. Deze verhoging wordt een maand voor het ingaan van de prijsverhoging schriftelijk aan de opdrachtgever bekend gemaakt. De opdrachtgever heeft, indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging, het recht de overeenkomst op te zeggen, met inachtneming van de bij de afgenomen dienst behorende opzegtermijn.

2.4 Wijzigingen in het BTW-tarief worden te allen tijde aan de opdrachtgever doorberekend.

 

Betaling:

3.1 Betaling vindt plaats in contanten dan wel door overmaking van het verschuldigde bedrag op het in de factuur aangegeven bankrekeningnummer.

3.2 Instructie, losse trainingen en gebruik van faciliteiten dienen contant te worden afgerekend tenzij anders is overeengekomen.

3.3 Training intern, stalling, vervoer en overige kosten die tijdens de training of stalling van uw paard worden gemaakt worden per kalendermaand gefactureerd.

3.4 Aan alle betalingsverplichtingen dient te zijn voldaan voordat een bij "Laura Quint Dressage BV" gestald/in training genomen paard de domeinen van "Laura Quint Dressage BV" kan verlaten.


Verzuim

4.1 De opdrachtgever is van rechtswege in verzuim, door het enkele feit van niet-betaling op de in de factuur vermelde vervaldag of het verstrijken van de betalingstermijn.

4.2 Over de niet tijdig verrichte betaling is de opdrachtgever, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, vanaf het verstrijken van de hierboven genoemde vervaldag tot aan de datum van algehele voldoening, de wettelijke rente verschuldigd. Een en ander onverminderd de verdere rechten die "Laura Quint Dressage BV" heeft.

4.3 Alle kosten, ontstaan ten gevolge van de gerechtelijke of buitengerechtelijke vorderingen tot nakoming, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bij geldvorderingen zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 40,-.

4.4 Wanneer de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt heeft "Laura Quint Dressage BV" het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten.

4.5 "Laura Quint Dressage BV" heeft het recht van terughouding (recht van retentie), wanneer de opdrachtgever tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.

4.6 In het geval een opdrachtgever langer dan drie maanden in verzuim is, heeft "Laura Quint Dressage BV" het recht om het paard van de opdrachtgever te verkopen en de opbrengst daarvan te verrekenen met hetgeen de opdrachtgever alsdan verschuldigd is. Het eventueel resterend schuldbedrag na verkoop blijft door de opdrachtgever aan "Laura Quint Dressage BV" verschuldigd. "Laura Quint Dressage BV" zal het voornemen tot verkoop van het paard uiterlijk één week voorafgaand aan de voorgenomen verkoopdatum aan de opdrachtgever meedelen.

 

Aansprakelijkheid "Laura Quint Dressage BV"

5.1 "Laura Quint Dressage BV" is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op haar terrein en evenmin voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van de door "Laura Quint Dressage BV" aangeboden producten.

5.2 "Laura Quint Dressage BV" is niet aansprakelijk voor indirecte kosten en indirecte schade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.

5.3 "Laura Quint Dressage BV" is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van opzet of grove schuld van medewerkers en vrijwilligers van "Laura Quint Dressage BV".

5.4 "Laura Quint Dressage BV" is slechts dan ten opzichte van de opdrachtgever aansprakelijk voor schade indien aantoonbaar is dat deze schade is ontstaan door handelingen door of namens "Laura Quint Dressage BV", die in ernstige strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van de uitoefening van het bedrijf dient te worden betracht.

5.5 De aansprakelijkheid van "Laura Quint Dressage BV" voor alle directe kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor "Laura Quint Dressage BV" zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking kan worden verleend.

 

Aansprakelijkheid opdrachtgever en verzekering

6.1 De opdrachtgever is jegens "Laura Quint Dressage BV" aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, zijn gezinsleden, zijn gasten en zijn dieren.

6.2 De opdrachtgever dient al zijn roerende zaken, waaronder begrepen zijn paard, die op het bedrijf van "Laura Quint Dressage BV" verblijven, zelf te verzekeren tegen brand, diefstal en andere schade. Alsmede dient hij, met betrekking tot zijn paard dat op het bedrijf van "Laura Quint Dressage BV" verblijft, een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten en deze in stand te houden. Deze aansprakelijkheidsverzekering dient het risico van het bezit van het paard te verzekeren, tevens wanneer het paard bij derden is gestald en/of door derden wordt getraind.

 

Training

7.1 Het door "Laura Quint Dressage BV" trainen van het paard geschiedt te allen tijde voor risico van de opdrachtgever. Opdrachtgever blijft dan ook verantwoordelijk voor schade aan het paard, goederen behorende bij het paard of schade veroorzaakt door het paard aan derden.

7.2 Bij een overeenkomst voor onbepaalde tijd aangaande de training van een paard geldt een wederzijdse opzegtermijn van 1 maand waarbij opgaaf van redenen niet is vereist. Opdrachtgever is verplicht, binnen een termijn van 1 maand nadat "Laura Quint Dressage BV" hiertoe het verzoek heeft gedaan, het paard op te halen en voordien alle betalingsverplichtingen te hebben voldaan.

7.3 Bij een overeenkomst aangaande de training van een paard waarbij het paard verblijft bij "Laura Quint Dressage BV" bestaat de dienst training uit: stalling, verzorging en training van het paard, wel bevattende: ruwvoer, krachtvoer, bodembedekking, huisvesting, arbeid. Niet bevattende: veterinaire zorg, hoefsmid, ontwormen, startkaarten, startcoupons, startgelden, vervoer, stalling e.d. op concoursen en overige bijkomende kosten.

7.4 Veterinaire zorg zal worden verleend naar inzicht van "Laura Quint Dressage BV". De kosten hiervan zullen worden gefactureerd aan de opdrachtgever.

7.5 Het op concoursen gewonnen prijzengeld zal voor 50% toekomen aan de opdrachtgever en voor 50% aan "Laura Quint Dressage BV".

7.6 Bij een eventuele verkoop van het paard is opdrachtgever een direct opeisbare provisie ad 10% ex btw van de koopsom aan "Laura Quint Dressage BV" verschuldigd. Tevens zal opdrachtgever deze provisie verschuldigd zijn ingeval het paard binnen 3 maanden, nadat het paard niet meer bij "Laura Quint Dressage BV"gehuisvest is, door opdrachtgever dan wel door derden wordt verkocht aan dezelfde partij waarbij "Laura Quint Dressage BV" heeft bemiddeld.

7.7 Bij het aangaan van een trainingsovereenkomst is de opdrachtgever zich bewust van de volgende punten met bijbehorende risico’s:

a. het paard kan tevens worden getraind op de openbare weg, in het bos en andere locaties buiten de domeinen van "Laura Quint Dressage BV".

b. het paard kan worden vervoerd.

c. het paard kan door "Laura Quint Dressage BV" worden ingezet op concoursen, oefenwedstrijden, clinics, oefenavonden etc.

d. het paard kan vrije beweging krijgen in de paddock, weide, trainingsmolen of bij het voorstellen in de binnenrijbaan.

 

Instructie:

8.1 Opdrachtgever neemt deel aan de instructie voor eigen rekening en risico en zal ten aanzien van de lesgever, geen aanspraken doen gelden op eventuele rechten voortvloeiende uit artikel 179 Boek 6 BW.

8.2 De opdrachtgever is op de hoogte van én accepteert het risico dat inherent is aan het berijden van en het omgaan met paarden, welk risico voortvloeit uit de eigen energie van het dier en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid en welk risico zich kan manifesteren voorafgaand, tijdens en na afloop van de instructie.

 

faciliteiten:

9.1 Gebruik maken van de faciliteiten gebeurt volledig op eigen risico. "Laura Quint Dressage BV" is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade of ongelukken voortkomende uit het gebruik van de faciliteiten.

 

Stalling

10.1 Bij een overeenkomst voor onbepaalde tijd aangaande de huur van stalling of pension-stalling geldt een wederzijdse opzegtermijn van 1 kalendermaand waarbij een opgaaf van redenen niet is verplicht.

10.2 In geval van nood zal veterinaire zorg worden verleend naar inzicht van "Laura Quint Dressage BV". De kosten hiervan zullen worden gefactureerd aan de opdrachtgever.

10.3 Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een goede verzorging van het paard inclusief het geven van de bijbehorende beweging. Indien de opdrachtgever dit in de ogen van "Laura Quint Dressage BV" verzuimt, zal "Laura Quint Dressage BV" deze verzorging op zich nemen. De kosten hiervoor zullen aan de opdrachtgever worden doorberekend. Het door "Laura Quint Dressage BV" op zich nemen van de verzorging zal ten minste 1 dag voordien worden gemeld.

 

Geldigheid

11.1 De ongeldigheid van één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van alle andere bepalingen onverlet.

11.2 Blijkt een bepaling in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig, dan worden partijen geacht een geldige vervangende bepaling te zijn overeengekomen, die de ongeldige bepaling naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.

 

Rechtskeuze en forum

12.1 De overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan het Nederlands recht.

12.2 De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.


Definities

13.1 Waar in deze tekst “overeenkomst” wordt gebruikt, worden tevens geleverde of afgenomen goederen, diensten, mondelinge en schriftelijk opgestelde en ondertekende afspraken bedoeld.

13.2 Waar in deze tekst “opdrachtgever” wordt gebruikt, wordt tevens klant en afnemer bedoeld.

bottom of page